JazzFM Bulgaria – политика за поверителност & условия на ползване / Privacy Policy & Terms of Use

English version – scroll down!

Политика за поверителност

Тази политика за поверителност се отнася само до JAZZFM приложението за Windows 8.1 и Windows Phone 8.1 потребители. 

Приложението JAZZFM използва вашата интернет връзка само и единствено за да получи информация и данни от сайта www.jazzfm.bg ИЛИ за да имате достъп до услугата за слушане на онлайн музика. Това означава, че:

НЕ записваме никаква персонална информация от програмата. Прави се единствено статистика за използванията на програмата от Google Analytics.

НЕ споделяме информация, касаеща потребителя.

НЕ се записват или използват бисквитки за споделяне на допълнителни данни

 

Условия на ползване

Собственост над съдържанието:

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със авторски права. Всички данни се извличат в реално време от www.JazzFM.bg, което означава, че те не се преработват допълнително и няма разлика от оригиналното съдържание. За повече информация относно авторските права на съдържанието се свържете с JazzFM.

Отговорност : 

Приложението се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Приложението  не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Приложението  не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването му.

Приложението  не преглежда съдържанието на материали и не носи отговорност за съдържанието.

Връзки към уебсайтове на трети лица:

Приложението  може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от JazzFM. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Приложението няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове (линкове).

Други

Приложението  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Приложението   не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

(Приложението   – JAZZFM BULGARIA)

 

Privacy Policy

This privacy policy applies only to JAZZFM app for Windows 8 and Windows Phone 8 users.

JAZZ FM application uses your Internet connection solely for information and data from the site www.jazzfm.bg or have access to the service for listening to online music. This means that:

Do not record any personal information from the program. We use Google Analytics to collect some basic data about app.

Do not share information regarding the user.

Do not write or use cookies to share additional data

 

Terms of Use

Ownership of content:

Website content, expressed in text and images, with copyright. All data are extracted in real time from www.JazzFM.bg, which means that they are not further processed and there is no difference from the original content. For more information on copyright content please contact JazzFM.

Responsibility:

Administration strives to maintain current information from sources which it considers reliable, but does not guarantee that they are such, and that page does not contain errors, and that access is uninterrupted.

The application does not endorse and is not responsible for information contained in websites that have hyperlinks, and the products, services and others in the same websites.

Administration is not responsible for any losses – direct, indirect or consequential damages, lost profits, arising from or related to your access to use.

Application does not review the content and is not responsible for the content.

Links to third party websites:

Application may contain links to websites that are owned or operated by third parties, not JazzFM. These links are provided for your convenience. The application does not control and is not responsible for the content, policies for privacy or security of such sites (links).

Other

Administration has the right to change the technology and design of the Services without notice.

These terms may be updated at any time without prior notice to Users. Administration is not responsible if the user has not read the latest version of these terms.

 

(Application- JAZZFM BULGARIA)